IPPON v Televízii

KYOSHI Rastislav Mráz v TV Joj– 2016

KYOSHI Rastislav Mráz v TV Relax – 2016

CESTA PRÁZDNEJ RUKY – 1.časť

CESTA PRÁZDNEJ RUKY – 2.časť